NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Biuletyn nr 03/2020
Okołoporodowy ból w stawie biodrowo-krzyżowym i jego mało-obciążające chirurgiczne leczenie

L.F. Ciupik, R. Gasik, A. Kierzkowska, P. Powchowicz, E. Słoński, M. Sędziak

Abstrakt
Zmiany hormonalne występujące u kobiet w ciąży prowadzą do zwiększenia wiotkości i poszerzenia stawów miednicy. Wraz z rozwojem ciąży, dochodzi do przesunięcia środka ciężkości i zwiększonego obciążenia odcinka lędźwiowego i stawów miednicy. U części kobiet, prowadzi to do nadmiernego rozluźnienia stawów krzyżowo-biodrowych (ISJ) i spojenia łonowego (SPJ). Odczuwany w efekcie ból jest często mylony z występującym także bólem krzyża (LBP). Celem pracy jest przedstawienie problemu wpływu ciąży na układ mięśniowo-szkieletowy i omówienie procedury ISaF jako jednego z rozwiązań leczenia operacyjnego stawu krzyżowo-biodrowego, kiedy leczenie zachowawcze zawodzi.

BULLETIN No. 03/2020
Pregnancy-related pain in ilio-sacral joint and its low-burden surgical treatment

L.F. Ciupik, R. Gasik, A. Kierzkowska, P. Powchowicz, E. Słoński, M. Sędziak

Abstract
Hormonal changes occurring during period of pregnancy lead to increased ligamentous joint laxity and widening of the pelvic joints. Reallocation of the center of the mass with the progress of pregnancy affects in increased load of lumbar spine and pelvic joints. In some women, this leads to excessive laxity of the iliosacral joints (ISJ) and symphysis pubis joint (SPJ). The result is a pain which is often mistaken with also appearing low back pain (LBP). The aim of this study is to present the problem of the pregnancy impact on the musculoskeletal system and to discuss the ISaF procedure as one of solutions for surgical treatment of the iliosacral joint when conservative treatment fails.

Biuletyn nr 01/2020
Nowoczesne markery w implantach niemetalowych dla chirurgii kręgosłupa – znaczenie praktyczne w obrazowaniu CT

L.F. Ciupik, A. Kierzkowska, J. Pieniążek, E. Słoński, A. Bonik

Abstrakt
Implanty chirurgiczne wymagają specjalnego, biozgodnego i biokompatybilnego biomateriału, z którego zostaną zrobione. W chirurgii kostnej obecnie wykorzystywane są głównie takie materiały jak: tytan, stopy tytanu, tantal czy biopolimery (PEEK, PEK). Tantal, podobnie jak tytan i stopy tytanu znajduje zastosowanie na implant lub może pełnić funkcję markera w implantach z materiałów polimerowych PEEK – przeziernych radiologicznie. Pytanie, jakie praktyczne korzyści do chirurgii może wnosić tantal, skoro charakteryzuje się wyższą wagą w porównaniu z tytanem, posiada niższe od tytanu własności wytrzymałościowe, a dodatkowo jest zdecydowanie droższy? Czy może jest to tylko zabieg czysto marketingowy? Celem określenia przydatności tytanu i tantalu pod kątem radiologiczności, sprawdzono możliwości identyfikacji obu biomateriałów przy różnych mocach promieniowania i rożnych grubościach próbek przy zastosowaniu CTt. Wyniki wskazały tylko na szczególne przypadki w implantologii, kiedy zastosowanie tantalu może być uzasadnione.

BULLETIN No. 01/2020
Modern markers in non-metalic implants for spine surgery – Practical significance in CT imaging

L.F. Ciupik, A. Kierzkowska, J. Pieniążek, E. Słoński, A. Bonik

Abstract
Surgical implants require special biocompatible biomaterials. Currently in spine surgery, mainly used materials are titanium, titanium alloys, biopolymers (PEEK,PEK) and tantalum. Tantalum, like titanium and titanium alloys – is used as implant material, and may act as a marker for non-metallic radiologically translucent PEEK implants. The question is, what practical benefits tantalum brings to spine surgery? When compared to titanium it is heavier, has lower strength properties, and much higher price. Or is it just a marketing ploy? Study to verify the use of titan and tantalum in radiology was performed. Investigated were the identification properties of both biomaterials when exposed to various CT power magnitudes, and samples of different thicknesses were used. The results showed that use of tantalum in implantology might be justified only in special cases.