NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
28 lutego 2014

Dnia 28.03.2014r. prezes Lechosław Ciupik wziął udział w dyskusji o inteligentnych specjalizacjach podczas Lubuskiej Rady Innowacji

Proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego był głównym tematem VI posiedzenia Lubuskiej Rady Innowacji, które odbyło się w Centrum Technologii Informatycznych w Nowym Kisielinie. Posiedzeniu przewodniczyli: Lechosław F. Ciupik- przewodniczący LRI wraz z wicemarszałkiem woj. lubuskiego Bogdanem Nowakiem.

– Musimy myśleć i planować nie w kategoriach każdej branży z osobna, ale w kategoriach ogólnogospodarczych i ogólnospołecznych – podkreślił pan przewodniczący L. Ciupik otwierając posiedzenie. – Głównym wyznacznikiem naszego działania powinien być wolny rynek, a w nim lepsza przyszłość naszego, lubuskiego regionu.

Prezes Ciupik na posiedzeniu Rady przedstawił swoją wizję rozwoju województwa, w kontekście wyboru inteligentnych specjalizacji, którą zawarł m.in. w autorskim materiale pt. „Inteligentne specjalizacje – nowe szanse dla regionu lubuskiego” opublikowanym w magazynie nr 2-3/2014 „Głos Przedsiębiorcy”.

Inteligentna specjalizacja (smart specialisation) to jeden z najważniejszych terminów w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020. Mówiąc najogólniej, to strategiczne i inteligentne wykorzystanie posiadanych w regionie zasobów, w celu budowania jego konkurencyjności. Definicja wprawdzie krótka, ale temat niezwykle szeroki.

Zgodnie z tym co przedstawili naukowcy: dr hab. Arkadiusz Świadek i dr Katarzyna Cheba proces wyłaniania specjalizacji regionalnych będzie się odbywał etapami, trzeba bowiem najpierw określić posiadane zasoby, a potem zaproponować takie ich wykorzystanie, by osiągnąć strategiczne dla województwa cele, z których najważniejsze jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Region powinien postawić na takie dziedziny, które mają największy potencjał oraz te które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym, poprzez skoncentrowanie na nich wsparcia. Innymi słowy, wyłonienie specjalizacji powinno nastąpić poprzez zestawienie obecnie dominujących w regionie branż z tzw. “starterami” gospodarczymi, czyli branżami, które mają największy potencjał, by w przyszłości stać się branżami kluczowymi. Do tej pory wiodące gałęzie regionalnej gospodarki były związane m.in. z: produkcją pojazdów samochodowych, wyrobów z drewna, w tym mebli, artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru, czy wyrobów z metali, etc.

Po prezentacjach materiałów przygotowanych przez naukowców nastąpiła burzliwa, acz owocna dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele nauki, instytucji gospodarczych i samorządowych oraz przemysłu. W toku rozmów wyłonił się zarys, wstępne propozycje do inteligentnych specjalizacji regionu. Obszary „ad hoc”, które zostały szczególnie zaakcentowane dotyczyły m.in. położenie nacisku na analizę “starterów”gospodarczych, skupieniu uwagi na możliwościach wykorzystania ich wkładu do przyszłego potencjału gospodarczego województwa, co podkreślił wicemarszałek Bogdan Nowak, zajęcie się eko-biznesem (w tym energią odnawialną, rolnictwem, gospodarką odpadami, etc), nauką nakierunkowaną na gospodarkę opartą na wiedzę oraz szeroko pojętym zdrowiem (technologiami medycznymi, lecznictwem, rehabilitacja, rekreacją, agroturystyką, etc). Posiedzenia podsumował prezes L. Ciupik wskazując na konieczność wielowymiarowego patrzenia na inteligentne specjalizacje, tak by nie zamknąć drogi dla rozwoju kreatywności przyszłych pokoleń.

2014_lri_1

2014_lri_2

2014_lri_3

2014_lri_4