NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
26 września 2012

III posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji w LfC

Dnia 26. września 2012 r. w siedzibie firmy LFC w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji/LRI. Gościem i ekspertem na spotkaniu był pan prof. Tadeusz Baczko z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, autor publikacji i raportów w dziedzinie innowacyjności. Spotkanie otworzyli: pani Marszałek Elżbieta Polak oraz pan prezes Lechosław Ciupik, przewodniczący LRI.

Lubuska Rada Innowacji/LRI to organ opiniodawczo–doradczy działający społecznie w ramach Lubuskiego Systemu Innowacji w zakresie: strategicznych i bieżących działań w obszarze innowacji, inicjowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju innowacyjności oraz wspierania Samorządu Województwa Lubuskiego w monitorowaniu i ewaluacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2010 – 2015.

Pierwszym punktem posiedzenia była prezentacja firmy LfC. Pan prezes Ciupik, przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji (LRI) przedstawił zarys powstania firmy oraz oprowadził uczestników posiedzenia po swoim przedsiębiorstwie, prezentując urządzenia produkcyjne i badawcze. Zwiedzający mieli okazję zapoznania się z procesami twórczymi i produkcyjnymi towarzyszącymi powstaniu, innowacyjnych na skalę światową, wyrobów medycznych firmy LFC. Następnie została wygłoszona prezentacja pt. „LfC: skuteczności Innowacji w praktyce”, zwłaszcza w IP.

Kolejnym punktem programu była prezentacja prof. Tadeusza Baczko/INE PAN, zaproszonego eksperta, który omawiał tematykę obejmującą lokalne fundamenty Światowej Strategii Innowacji. Prof. Baczko przedstawił szanse regionu lubuskiego w kontekście strategii innowacji dla Europy, poprzez pryzmat innowacyjnych firm w regionie. Podkreślił, iż najlepszą drogą do umiędzynarodowienia regionu jest wykorzystanie możliwości i istniejącego potencjału lokalnych, dobrze funkcjonujących firm innowacyjnych, ponadnarodowych łańcuchów wartości, istniejących centrów wiedzy i ich powiązań. Był to swoisty powrót do przygotowanego przez firmę LfC autorskiego programu „Zdrowie poprzez Ruch/ ZpR”, który był swojego czasu wpisany do realizacji w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji/LRSI.

Ponadto głos zabrali:

– pan Roman Mizerny, Wiceprzewodniczący LRI zaprezentował koncepcję Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, którego celem jest wprowadzenie nowej jakości w systemie kształcenia zawodowego, na wszystkich jego poziomach, w relacji do kluczowych branż przemysłu regionu, a ponadto budowa spójnego systemu infrastruktury badawczej i edukacyjnej. Będzie to ważna jednostka kreująca innowacyjność w północnej części województwa.

– pan Michał Frąckowiak, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, który przedstawił „zgrubnie przygotowany dokument” dotyczący innowacyjność w aktualizowanej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Zaprezentował europejski kontekst lubuskiej strategii, jej cele, priorytety oraz potencjalne działania.

Posiedzenie obfitowało w merytoryczne dyskusje na temat przyszłości regionu oraz kierunków jego rozwoju, które należałoby uwzględnić w strategii regionalnej.

Podsumowując spotkanie pani Marszałek Elżbieta Polak zapewniła, że województwo lubuskie stawia na innowacyjny rozwój poprzez sprawne i efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, wzmacnianie i kreowanie nowych potencjałów regionu.