NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
29 października 2014

Lechosław F. Ciupik; uHONOROWANY przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

Lechosław F. Ciupik, doktor bio-inżynier, został wyróżniony tytułem Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Tytuł został nadany w części uroczystej Walnego Zgromadzenia PTChK, podczas V Zjazdu tego Towarzystwa w Zakopanem, w dniu 24 października 2014r. Jest to wyróżnienie szczególne, ponieważ po raz pierwszy w historii Towarzystwa lekarskiego tytuł został nadany bio-inżynierowi, który jest jednym z dwóch uhonorowanych obok chirurga, profesora Daniela Zarzyckiego.

2014_ptchk_01

Inicjatywę uhonorowania doktora L.F. Ciupika tytułem Członka Honorowego zgłosił ówczesny Prezydent PTChk, prof. Wojciech Kloc. Przeprowadził on całą drogę postępowania, od akceptacji Zarządu, poprzez jednogłośną akceptację rozszerzonego Zarządu aż do przedstawienia Kandydata na Walnym Zgromadzeniu PTChK. Laudację wygłosił sam Prezydent W. Kloc wskazując na zasługi Kandydata dla stowarzyszenia, a przede wszystkim dla rozwoju naukowego i praktyki leczniczej związanej z chirurgią kręgosłupa.

Otwarcie sesji naukowej V Zjazdu przez ustępującego Prezydenta PTChK prof. Wojciecha Kloca oraz Prezydenta elekta prof. Macieja Tęsiorowskiego Prezes Lechosław F. Ciupik w trakcie eksperckich konsultacji z prof. Maciejem Tęsiorowskim podczas V Zjazdu PTChK w Zakopanem
Otwarcie sesji naukowej V Zjazdu przez ustępującego Prezydenta PTChK prof. Wojciecha Kloca oraz Prezydenta elekta prof. Macieja Tęsiorowskiego (po lewej)
Prezes Lechosław F. Ciupik w trakcie eksperckich konsultacji z prof. Maciejem Tęsiorowskim podczas V Zjazdu PTChK w Zakopanem (po prawej)

Podsumowując swoje wystąpienie prof. W. Kloc stwierdził, że „nie byłoby takiej chirurgii, na takim poziomie w Polsce, takiej zaznaczającej się wyraźnie w Europie i Świecie, gdyby nie działalność Lechosława Ciupika”. To dzięki niemu, dzięki jego dokonaniom na polu bio-techniczno-medycznym, dzięki jego osiągnięciom organizacyjnym europejsko-światowa chirurgia weszła do Polski. Był inicjatorem i współorganizatorem Kongresu EuroSpine 2009 w Warszawie oraz znacząco przyczynił się do wprowadzenia PTChK w aktywną działalność Spine Society of Europe.

W uznaniu dla wieloletniej, aktywnej działalności na rzecz rozwoju polskiej chirurgii kręgosłupa Lechosław F. Ciupik został wyróżniony tytułem Członka Honorowego PTChK
W uznaniu dla wieloletniej, aktywnej działalności na rzecz rozwoju polskiej chirurgii kręgosłupa
Lechosław F. Ciupik został wyróżniony tytułem Członka Honorowego PTChK

Kandydat w swej działalności potrafił połączyć rozwój technik stosowanych w chirurgii z ich naukowym uzasadnieniem, stworzył pierwszy system dydaktyczno-szkoleniowy upowszechnienia i doskonalenia technik spondylochirurgicznych. Z nazwiskiem Recypienta kojarzy się polski „System Kręgosłupowy DERO”, kursy DERO; terminy: „spondyloimplantologia”, „stan pseudo-naturalny”, „wtórny ześlizg”; nazwy: SLIDER, InSWing, OCAM, CarRLIF, …., „rodzina implantów 3D-Frame”, którą o około 3 lata wyprzedził świat, …, Zawsze stawał na czele rozwoju spondylochirurgii, stworzył liczące się w skali ponad krajowej laboratorium badawcze, prowadząc zaawansowane badania z zakresu bio-inżynierii, obecnie rozszerzane o inżynierię komórkową i mikrobiologię.

Lechosław F. Ciupik realizuje wiele ważnych projektów badawczych, polskich i europejskich, w których on osobiście lub firma LfC jest liderem czy głównym realizatorem. W ramach tych projektów oprócz tworzonych nowych lub efektywniejszych technologii spondylochirurgicznych takich jak b•D•s (bioDynamicstabilization), powstają także znaczące dla chirurgii kręgosłupa idee. Do takich idei należą: wyjaśnienie mechanizmu zrostu kostnego dla tytanowych struktur 3D-Frame, nazwanego „mechanizmem bluszczowym” („ivy mechanism”) a także postawienie i udowodnienie biomechanicznej hipotezy powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego („epiphyseal ring”), … . Doktor Ciupik stwierdził, że w spondylochirurgii także należy uwzględniać psychologię jako trzeci ważny człon stanowiący o skuteczności leczenia. Wskazuje także konieczność kompleksowego analizowania efektywności leczenia, w tym efektywności kosztowej. Podkreślić należy, że we współpracy z naukowcem, Lechosławem Ciupikiem i firmą LfC realizowanych jest wiele prac naukowych, w tym doktorskich i habilitacyjnych, krajowych i zagranicznych. W swej działalności dba o naukowe uzasadnienie „dobroci” technologii medycznych – instrumentarium, wprowadzając do praktycznego stosowania szczególne działania, nazywając je „marketingiem naukowym”.

Aktywny udział Lechosława Ciupika, Członka Honorowego PTChK podczas V Zjazdu; wykłady na sesji naukowej oraz prezentacje podczas warsztatów firmowych LfC w Zakopanem
Aktywny udział Lechosława Ciupika, Członka Honorowego PTChK podczas V Zjazdu;
wykłady na sesji naukowej oraz prezentacje podczas warsztatów firmowych LfC w Zakopanem

Doktor Ciupik znany jest w Polsce i Świecie jako wynalazca. Posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt patentów a ponad 200 kolejnych jest w fazie patentowania w kilkudziesięciu krajach świata. Jego osiągnięcia, także wynalazcze, dalece wykraczają poza sferę bio-medyczną, [link do Polish Marketu].

Na zakończenie wystąpienia, Prezydent prof. Wojciech Kloc, jeszcze raz podkreślił: „musimy się zgodzić, że gdyby nie działalność Lechosława Ciupika, nie byłoby takiej spondylochirurgii”.

Na wniosek Prezydenta Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa w jawnym głosowaniu zatwierdziło jednomyślnie przyznanie tytułu CZŁONKA HONOROWEGO.

Przyjmując zaszczytne wyróżnienie doktor Lechosław Ciupik wyraził podziękowanie za to wielkie uhonorowanie jego życiowej działalności poświęconej spondylochirurgii. Dziękując zgromadzonym podkreślił, że nic by jego praca nie znaczyła, gdyby nie współpraca z „Wami – chirurgami”, użytkownikami, konsultantami, wreszcie prawdziwymi współtwórcami osiąganych przez niego sukcesów. Podkreślił, że wchodząc w tę dziedzinę współpracy wziął na siebie współodpowiedzialność za proces leczenia, wyrażając to słowami: „droga tworzenia technologii medycznej na końcu wyraża się tym, by chirurg miał satysfakcję z leczenia, bo ta oznacza, że pacjent jest zadowolony, a stosowana technika jest efektywna i dla wszystkich bezpieczna: dla pacjenta, dla chirurga i dla bio-inżyniera”.

Przytoczenie niektórych fragmentów laudacji:

Lechosław F. Ciupik; prezes LfC, doktor bioinżynier (l. 65)

Wykształcenie:

Inżynier mechanik (1971); magister inżynier – technologia wytwarzania (1975); doktor inżynier – Politechnika Wrocławska (1977); kolokwium habilitacyjne z wyróżnieniem – Politechnika Warszawska (1984)

Ważniejsze staże naukowe:

University of Vermont, USA (1979/1980); RIKEN (Rikagaku Kenkyushu), Japonia (1984/1985); Stuttgart University, Niemcy (1987)

Działalność na rzecz rozwoju polskiej chirurgii kręgosłupa:

 • Od wielu lat prowadzi aktywną działalność naukową, realizuje prace b+r i wdrożeniowe, zwłaszcza z zakresu technologii i bioinżynierii medycznej; główny koordynator ponad 20 poważnych projektów badawczych, zakończonych wdrożeniem w zakresie produkcyjnym i medycznym (we współpracy z MNiSW, KBN, NCBiR a także MIiR); opracował ponad 250 innowacyjnych wyrobówmedycznych, wśród nich nową grupę metod spondylochirurgicznych IDRF (Intervertebral Decompression Reposition & Fusion);
 • Główny twórca oryginalnego, polskiego Systemu Kręgosłupowego DERO stanowiącego metody chirurgiczne, implanty i instrumenty chirurgiczne. Jest twórcą wielu metod chirurgicznych dla spondyloimplantologii o znaczeniu europejskim i światowym;
 • Zorganizował pierwszy w kraju w latach 1995-2006 system dydaktyczny pt. DERO Didactic System – kursy nowoczesnej spondylochirurgii (wykłady teoretyczne, warsztaty praktyczne, udział w operacjach) dla teamów operacyjnych (chirurdzy, instrumentariuszki), które stanowią wzorzec dla aktualnie prowadzonych sympozjów w kraju. Przyczynił się do szybszego wdrożenia polskich i zagranicznych efektywnych technologii spondylochirurgicznych;
 • Laureat (osobiście i wraz z firmą) wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in.: • Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Wynalazek…” (2003) oraz w kategorii „Innowacyjność” (2011); • kawaler honorowego medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. T. Sendzimira; • konkursu Innowacja Roku (2008), • pierwszej nagrody za Najbardziej Innowacyjny Produkt (2007); • pierwsze miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw sektora medycznego w 2010r. • pierwszego miejsca w rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw sektora medycznego w 2010r. oraz wielu innych;
 • Jeden z pierwszych polskich członków towarzystwa chirurgicznego „Spine Society of Europe” oraz stały recenzent czasopisma European Spine Journal (30 recenzji);
 • W opinii wielu polskich i zagranicznych ekspertów przyczynił się do wyniesienia na wyższy poziom„polskiej chirurgii kręgosłupa (spondyloimplantologii)”; wprowadził wiele innowacyjnych myśli w zakresie metod, instrumentarium, a także wiedzy naukowej związanej z medycyną i spondyloimplantologią;
 • Stworzył międzynarodowe, interdyscyplinarne konsorcjum ekspertów: bioinżynierii, lekarzy-chirurgów, etc. skupionych wokół Stowarzyszenia Studiów i Leczenia Kręgosłupa (dawniej Stowarzyszenia Polska Grupa DERO);
 • Członek wielu towarzystw naukowych i zawodowych, krajowych: • Polskiej Akademii Nauk (PAN), • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK), • Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), • Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), • Polskiego Forum Akademicko-Gospodarcze, • Polskiej Grupy DERO (1995-2005r.), później Stowarzyszenia Studiów i Leczenia Kręgosłupa, • Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii (członek-założyciel) oraz zagranicznych: • CFG (Europa), • ASTM (USA), • JSTP (Japonia);
 • Pomysłodawca i współorganizator (wraz z gospodarzem krajowym), przy ogromnym udziale LfC, znaczącego kongresu EuroSpine 2009 w Warszawie dla ponad 2600 uczestników (po pokonaniu kandydatur Mediolanu i Wiednia);
 • Członek Zarządu PTChK (2010-2012) odpowiedzialny za wprowadzenie Towarzystwa do struktur europejskich, zwłaszcza EuroSpine; od lat prowadzi ustawiczne działania na rzecz sharmonizowania polskiego ruchu stowarzyszeniowego chirurgii kręgosłupa z ruchem europejskim i ogólnoświatowym;
 • Szeroko współpracuje w zakresie badawczo-rozwojowym z kilkudziesięcioma ośrodkami medycznymi oraz technicznymi, a także wieloma ekspertami w zakresie bioinżynierii i chirurgii kręgosłupa w kraju i na świecie, m.in. współpracuje z 32 ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; przy współpracy naukowo-badawczej z LfC są realizowane prace habilitacyjne (w tym zagraniczne) i doktorskie;
 • Inicjator i propagator programu „Zdrowie poprzez ruch” (ZpR®) lansującego rekreację ruchową oraz upowszechniającego sposoby leczenia w zakresie przywrócenia ruchu i zdrowego starzenia się;
 • Wynalazca – 32 patenty i ponad 300 dokonanych zgłoszeń patentowych dotyczących instrumentarium i technologii medycznych w kilkudziesięciu krajach wszystkich kontynentów; główny wynalazca i koordynator pierwszej w powojennej historii Polski sprzedaży patentu do USA (InSwing), inne w toku…
 • Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach promując polską chirurgię kręgosłupa – EuroSpine, Spineweek, DWG, zjazdy PTChK i PTNCh, …., …. .
 • Uznany w kraju innowator i propagator działań innowacyjnych; twórca oryginalnej strategii zarządzania wartościami intelektualnymi wdrożonymi w LfC związanej z terminem QPa (Quick Patent) itp.
 • Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, współtwórca inteligentnych specjalizacji dla województwa lubuskiego;
 • Siły do działalności intelektualnej i pracy „odbudowuje” na ulubionym w ostatnich latach polu i grze w golfa.