NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
24 marca 2015

LfC: 36 patentów i 305 aplikacji patentowych w krajach całego świata; autorska strategia zarządzania IP w innowacyjnej firmie

Firma LfC od początku swojej działalności koncentruje się na intensywnym rozwoju badawczo-naukowym, zdobywaniu nowej wiedzy i doskonaleniu istniejących metod z zakresu chirurgii kręgosłupa. W innowacyjnej wizji założyciela firmy, prezesa Lechosława F. Ciupika od początku dostrzeżono potrzebę ochrony prawnej własnych rozwiązań, szczególnego podejścia w zakresie zabezpieczenia wartości intelektualnych (Intelectual Property – IP). Opracowano autorską strategię ochrony wartości intelektualnych Quick Patent – QPa, która idealnie wpasowała się w ogólnoświatowy trend przyspieszonych ścieżek patentowania. Skuteczna realizacja tej strategii od lat zabezpiecza IP, podnosi prestiż firmy i przynosi wymierne korzyści.

Innowacyjne technologie medyczne dla chirurgicznego leczenia schorzeń układu ruchu wymagają szczególnego podejścia, także w zakresie zapewnienia ochrony prawnej tworzonych rozwiązań. W działalności LfC istotna jest zarówno umiejętność dostrzeżenia niszy w zakresie usprawnienia procesu leczenia, ścisła współpraca ze środowiskiem lekarskim oraz prowadzenie zaawansowanych badań. Wyjątkową rolę w wyznaczaniu nowych kierunków rozwoju oraz innowacyjnych działań odgrywa innowacyjny zmysł Lechosława F. Ciupika, nazwany przez niego „intuicją wynalazczą” lub po prostu „nosem” („mieć nosa”). Jego determinacja i docenienie znaczenia właściwego zabezpieczenia dóbr niematerialnych od lat inspiruje i prowadzi do tworzenia nowych rozwiązań spondylochirurgicznych w firmie.

Wprowadzenie i skuteczna realizacja własnego systemu zarządzania IP jest związana z potrzebą pełnego zabezpieczenia tworzonych dóbr niematerialnych oraz z bieżącą analizą trendów rozwojowych w chirurgii kręgosłupa. Pozwala to na realizację wyznaczonego przez L. F. Ciupika hasła: „Wyprzedzać aktualny stan wiedzy”… w zakresie chirurgii kręgosłupa (ang. „To be ahead of the state of the art” … in the spine surgery).

Potencjał patentowania w LfC został osiągnięty poprzez nagromadzenie na poziomie „the state of the art”wiedzy w zakresie techniczno-medycznym połączonego z kreowaniem trendów rozwojowych. Ważnym elementem wpływającym na innowacyjne dążenia jest także ciągła potrzeba sprostania konkurencji, wyrażana wg Lechosława F. Ciupika mottem „Jeśli coś robimy.. robimy to lepiej” („If we do… we do it better”). Obowiązuje ono niemal od początku działalności firmy i zobowiązuje do ciągłego „przekraczania własnych możliwości”, sięgania po nowe, lepsze, nieustannego doskonalenia. Konsekwentne realizowanie tej zasady wzmocniło pozycję firmy wysoko plasując ją w hierarchii innowacyjności krajowej i międzynarodowej.

System QPa został wprowadzony LfC w związku z potrzebą pełnego zabezpieczenia własnych dóbr niematerialnych przy jednoczesnym wpisywaniu się i współtworzeniu nowych trendów rozwojowych światowej chirurgii kręgosłupa. Jej skuteczną realizację wspiera działalność specjalnie powołanego Działu Wartości Niematerialnych i Prawnych kierowanego przez Bogusławę Baran oraz międzynarodowa współpraca z rzecznikami patentowymi i prawnikami. Własne dążenia LfC w zakresie ochrony IP znajdują silne wsparcie poprzez między innymi efektywną współpracę z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególną rolą pani prezes, doktor Alicji Adamczak.

Rezultatem skutecznego prowadzenia strategii QPa jest wprowadzenie na rynek polski, europejski a także światowy wielu innowacyjnych technologii medycznych chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa. W tym roku została przekroczona zdumiewająca liczba 36 uzyskanych patentów oraz 305 zgłoszeń wynalazczych w krajach całego świata.

Jednym z niewątpliwych sukcesów firmy w obszarze ochrony IP jest uzyskanie patentów na wielu wymagających rynkach świata, zwłaszcza w USA i Chinach. Są to państwa szczególnie restrykcyjnie podchodzące do przepisów prawa patentowego z wnikliwą procedurę badania zgłoszenia. Kraje te bardzo dbają o rodzime wynalazki, z odczuwalną tendencją do ograniczania wpływu obcych technologii na rynek.

Przyspieszenie procedury patentowania w Chinach było możliwe między innymi dzięki podpisanej pomiędzy Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej a Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej SIPO umowie o uruchomieniu programu pilotażowego PPH (Patent Prosecution Highway). Dzięki temu LfC miała możliwość skorzystania z przyśpieszonej ścieżki patentowania w Chinach i jako pierwsza w kraju firma uzyskała chiński patent na tej drodze.

Ważnym osiągnięciem związanym ze sferą wartości intelektualnych jest także pierwsza w powojennej historii Polski kompleksowa sprzedaż IP do USA. Przeprowadzona w 2007r. bezprecedensowa transakcja dotyczyła sprzedaży patentu na rozwiązanie techniczne implantu, know-how związane z wyrobem-implantem i technologią jego wytwarzania, specjalistyczne instrumentarium chirurgiczne, procedurę wszczepiania z systemem szkoleniowo-dydaktycznym wraz z oceną kliniczną. Sukces firmy LfC był tym większy, że to właśnie Stany Zjednoczone Ameryki wiodą prym w świecie w technologiach medycznych, a także w dziedzinie implantologii kręgosłupa.

Patenty uzyskiwane na technologie chirurgiczne LfC w krajach całego świata są najlepszym dowodem na ich innowacyjny i unikatowy charakter. Firma LfC od lat inwestując w tworzenie innowacyjnych technologii medycznych intensywnie realizuje zadania badawczo-rozwojowe, ale i troszczy się o zapewnienie swoim rozwiązaniom właściwej ochrony patentowej. Wysiłek od lat wkładany w te działania przez Lechosława F. Ciupika i zespół współtwórców z: LfC, Polski i Świata przynosi wymierne korzyści. Świadczy o tym choćby wiele publikacji, referatów z oraz wystąpień prezesa LfC na najważniejszych konferencjach poświęconych zagadnieniom ochrony własności intelektualnych. Firma LfC wielokrotnie stawiana jest za wzór innowacyjnego przedsiębiorstwa, które potrafi zadbać o ochronę swoich wynalazków i godnie reprezentuje Polskę w tym zakresie. Technologie medyczne LfC są rozpoznawalną marką na wielu międzynarodowych rynkach, pozwalają na skuteczne leczenie stale powiększającej się liczby pacjentów: liczba leczonych przekroczyła 45 tysięcy. A o ich potencjale i wysokiej pozycji wśród konkurencji świadczą pozytywnie przeprowadzane postępowania patentowe w krajach całego świata.

Wręczenie uzyskanych patentów ich współtwórcom - wkład pracy i zaangażowanie w tworzenie własności intelektualnych są w LfC szczególnie doceniane
Wręczenie uzyskanych patentów ich współtwórcom – wkład pracy i zaangażowanie w tworzenie własności intelektualnych są w LfC szczególnie doceniane