NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
25 stycznia 2017

LfC uczestniczyło w noworocznym spotkaniu pani Marszałek Elżbiety Polak z przedsiębiorcami województwa lubuskiego

Lechosław F. Ciupik, prezes LfC wziął udział w spotkaniu noworocznym lubuskich przedsiębiorców zorganizowanym na zaproszenie pani Marszałek Elżbiety Polak. Spotkanie, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017r. w Zielonej Górze, było okazją do podsumowania dotychczasowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zorganizowane przez panią Marszałek spotkanie noworoczne z lubuskimi przedsiębiorcami umożliwiło omówienie kilku ważnych, z punktu widzenia regionalnej przedsiębiorczości, spraw. Przedyskutowano ideę zorganizowania V Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarczego w naszym województwie, możliwości i stopień realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zachęcano lubuskie firmy do udziału w misjach gospodarczych i promocji regionu za granicą.

Zachęcony przez panią Marszałek Elżbietę Polak do zabrania głosu w sprawie innowacyjności, Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, doktor Lechosław F. Ciupik, prezes firmy LfC wskazał, że w obecnej sytuacji gospodarczej „innowacyjność winna być europejska”. Oznacza to, że powinna ona być konkurencyjna na poziomie co najmniej europejskim.

Lechosław F. Ciupik, odwołując się do własnego doświadczenia firmy LfC w zarządzaniu IP, omówił znaczenie patentowania, te dobre i te słabe strony. Wskazał, że zgłoszony patent niekoniecznie stanowi o innowacyjności rozwiązania, produktu w nim opisywanego. Patentowanie w zakresie międzynarodowym to „gra” wymagająca szerokiej wiedzy dotyczącej panujących reguł w Europie/świecie. Zgłoszenie patentowe samo w sobie nie zawsze świadczy o unikatowości rozwiązania, a tym bardziej o zdolności patentowej i wdrożeniowo-użytkowej.

Nawiązując do Regionalnego Programu Operacyjnego 2020, uruchomienie projektu to ważna i odpowiedzialna decyzja „ponieważ wynik projektu zaowocuje w gospodarce w  odległym czasie, nawet po roku 2020”. Przyjęcie projektu odbywa się według reguł, ale na drodze konkursowej, która nie zawsze jest zgodna z wiedzą i odczuciem wnioskodawcy.

LfC podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów regionalnych i centralnych. Dużym nakładem pracy i niemałym trudem firma uzyskała wsparcie w postaci projektu w ramach programu POIR plasując się na wysokiej, 4 pozycji w rankingu NCBiR-u. Równie efektywne okazało się wnioskowanie o udział w projektach RPO. Prezes firmy LfC podkreślał szansę, przed jaką stają obecnie lubuscy przedsiębiorcy i zachęcał do efektywnego korzystania z projektów unijnych, które powinny przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu i całego kraju.

http://lubuskie.pl/news/20215/806/Przedsiebiorczosc-filarem-lubuskiej-gospodarki/d,news-bootstrap/