NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
25 czerwca 2014

Nauka ukierunkowana na przemysł. Nowa polityka UE i Polski przedstawiona na Europejskim Kongresie Technologicznym

Za sprawą przynależności do środowisk opiniotwórczych w Polsce prezesa LfC, Lechosława F. Ciupika został zaproszony na Europejski Kongres Technologiczny, który odbył się we Wrocławiu w dniach 12-13 czerwca 2014r. Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem: „Poprzez reindustrializację do przywództwa w kluczowych i przemysłowych technologiach”. Udział w Kongresie wzięli przedstawiciele gospodarczych komisji UE z byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego panem Jerzym Buzkiem na czele oraz przedstawiciele rządu polskiego wraz z odpowiedzialnym za przyszły rozwój Polski, szefem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, panem prof. Krzysztofem Kurzydłowskim.

kongres_techniczny_1

Na szczególne zaproszenie organizatorów, prezes LfC Lechosław F. Ciupik jako jedyny przedstawiciel z województwa lubuskiego wziął udział w Europejskim Kongresie Technologicznym, współorganizowanym przez Komisję Europejską, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii.

Kongres poświęcono 4 głównym tematom omawianym w poszczególnych sesjach:
1. Kluczowe technologie (KET’s – Key Enabling Technologies) dla konkurencyjnej Europy
(KE wybrała 6 Kluczowych Technologii dla Europy – fotonika, biotechnologia przemysłowa, nanotechnologia, zaawansowane materiały, mikro-/nanoelektronika i zaawansowane systemy wytwarzania); działanie priorytetowe w ramach programu Horyzont 2020;
2. Identyfikacja kluczowych technologii KET i ich wykorzystanie w programach unijnych;
3. Europejska polityka odnośnie technologii KET i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji; koordynacja działań na poziomie regionalnym i krajowym;
4. Budowanie bazy badawczej dla reindustrializacji Europy.

W Kongresie wzięło udział ponad 500 uczestników, w tym 40 ekspertów Komisji Europejskiej oraz liczne grono przedsiębiorców, ludzi nauki, przedstawicieli władz i organów odpowiedzialnych za realizację projektów R&D, a także reprezentantów czołowych centrów badawczo-rozwojowych. Kongres był znakomitą okazją do wymiany informacji, nowych idei technologicznych oraz organizacyjnych, poszukiwania partnerów do realizacji wspólnych projektów oraz rozszerzenia kooperacji, z której LfC aktywnie korzysta. W tym szczególnym gronie dyskutowano nad instrumentami reindustrializacji Europy, współpracą nauki z przemysłem, nowymi technologiami oraz innowacjami.

Europejski Kongres Technologiczny był miejscem ożywionej dyskusji  na temat roli potencjału rozwojowego polskiej i europejskiej gospodarki
Europejski Kongres Technologiczny był miejscem ożywionej dyskusji
na temat roli potencjału rozwojowego polskiej i europejskiej gospodarki

Rolę i znaczenie innowacji oraz potrzebę tworzenia nowoczesnych technologii doceniali wszyscy uczestnicy Kongresu, z wiodącą rolą byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego pana Jerzego Buzka. W słowie wstępu skierowanym do uczestników Kongresu były premier stwierdził, że: „Europa ma doskonałą tradycję wybitnych naukowców i silnego poświęcenia dla działalności badawczo-rozwojowej, ale samo to nie wystarczy. Ciągle potrzebujemy nauczyć się przezwyciężać „dolinę śmierci” pomiędzy laboratorium a rynkiem, przekształcać wiedzę w innowację stanowiącą prawdziwą wartość dodaną dla społeczeństwa i gospodarki. To jest nie tylko decydujące dla naszego ekonomicznego sukcesu, to także niezbędny środek walki ze społecznymi wyzwaniami, przed którymi dziś stoimy.” W swoim wystąpieniu natomiast podkreślił, że Polska dotychczas całkiem dobrze skorzystała z szans rozwojowych, ale na obecnym etapie grozi nam pułapka „średniego wzrostu: „Aby wyjść z tej pułapki, musimy dokonać rzeczy niezwykłej: powrócić do dobrze zarządzanego, opartego na nowoczesnych technologiach przemysłu, bo to jest źródło wzrostu – tworzenie małych i średnich firm”.

Udział w tak znaczącym wydarzeniu był okazją do weryfikacji słuszności obranej przez LfC drogi rozwoju. Zyskaliśmy potwierdzenie, że poprzez rozwój nowoczesnych technologii, ciągłe podejmowanie pionierskich wyzwań badawczo-rozwojowych, tworzenie i nowatorskie zarządzanie IP oraz prowadzenie szeroko zakrojonej współpracy krajowej i międzynarodowej doskonale wpisujemy się w głęboko zaawansowane, innowacyjne kierunki rozwoju sprzyjające całemu krajowi.

Prezes L. Ciupik w dyskusji, w słowach bezpośrednio skierowanych do przewodniczącego Jerzego Buzka powiedział: „Polski przemysł, zwłaszcza ten mały i średni od ponad 20 lat czeka na tak zdeklarowane cele i politykę prowadzenia rozwoju gospodarczego. Poważne zwiększenie nacisku i nakładów na badania i rozwój oczekiwany i inicjowany przez małą przedsiębiorczość to wielka szansa na szybki, konkurencyjny rozwój, to wielka szansa dla Polski”.

Prezes LfC, Lechosław F. Ciupik w rozmowie z premierem Jerzym Buzkiem  na temat znaczenia innowacyjności w rozwoju polskiej gospodarki
Prezes LfC, Lechosław F. Ciupik w rozmowie z premierem Jerzym Buzkiem
na temat znaczenia innowacyjności w rozwoju polskiej gospodarki

Polska stoi przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest skuteczne wykorzystanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 a właśnie dynamiczna, rozwojowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak LfC, będzie motorem napędowym polskiej gospodarki. Nowe myślenie UE, a także Polski winno być wykorzystane przy planowaniu nowej rzeczywistości rozwojowo-gospodarczej w regionach.

Zaangażowanie i wsparcie ze strony prezesa LfC Lechosława F. Ciupika dla procesu wyłonienia Inteligentnych Specjalizacji na poziomie krajowym a zwłaszcza regionalnym również świadczy o głębokim rozumieniu potrzeb rozwojowych naszego kraju. Prowadzenie działalności innowacyjnej musi uwzględniać także tło ekonomiczno-społeczne krajowej i regionalnej gospodarki, a znajomość tych zagadnień może w znaczący sposób przyczynić się do dynamicznego rozwoju w najbliższych latach. Wszystkie wystąpienia polityków i przedstawicieli biznesu wskazywały na ważność chwili i głębokie uzasadnione ekonomiczno-społecznie zaangażowanie i jednocześnie troskę o przyszłość UE w świecie. Niezwykle ważne jest to, by nie zmarnować ostatniej dla Polski szansy tak znaczącego wsparcia finansowego, jakie daje perspektywa HORYZONT 2020, by lata 2014-2020 doprowadziły polski rozwój, polską gospodarkę na najwyższy europejski, konkurencyjny dla świata poziom. Stąd wielki nacisk i działania w realizacji KET.

L. C. przedstawił dyrektorowi NCBiR skrótowo działalność LfC w ostatnich latach wspieraną funduszami krajowymi i unijnymi, zwłaszcza w zakresie POIG oraz programu IniTech. Prof. Kurzydłowski z uznaniem wyraził się o wysokiej efektywności prowadzonych prac b+r, zwłaszcza o dużej zdolności do komercjalizacji projektów realizowanych przez firmę. Ze szczególnym zainteresowaniem przyjął opracowaną w LfC strategię zarządzania IP, zwłaszcza w zakresie działań prowadzących do komercjalizacji wyników prowadzonych badań. Przyjęta strategia zarządzania wartościami niematerialnymi jest niezwykle skuteczna, czego odzwierciedleniem jest 28 patentów oraz 230 zgłoszeń wynalazczych w krajach całego świata.

Sukces innowacyjnej działalności firmy LfC jest najlepszym dowodem na słuszność tez stawianych podczas Kongresu. Silne ukierunkowanie na działalność badawczo-rozwojową małych i średnich firm oraz wspieranie tego sektora powinno być siłą napędową polskiej gospodarki i sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu środków z nadchodzącej perspektywy finansowej UE.