NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
7 lipca 2009

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu badawczego

Dnia 7. lipca br. została podpisana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmę LfC umowa o dofinansowanie projektu pt. „Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka.”

Umowa jest zwieńczeniem ponad dwuletnich starań firmy LFC o otrzymanie dofinansowania. Pierwszym etapem prac było uzyskanie statusu projektu kluczowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/POIG, następnie projekt został poddany procedurze wielokrotnej  weryfikacji, ostatni etap stanowiło przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, która spełniła wszelkie kryteria merytoryczne i formalne, co ostatecznie otworzyło drogę do jego realizacji.

Wartość wsparcia, na którą opiewa umowa o dofinansowanie stanowi  ponad 22 mln złotych, w tym udziałUnii Europejskiej to około 19 mln złotych. Aż 85% kwoty dotacji pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/EFRR (środki Unii Europejskiej), zaś 15% z budżetu krajowego. Projekt jest finansowany z działania 1.4  Wsparcie projektów celowych – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/POIG.

Projekt badawczy firmy LfC to przedsięwzięcie interdyscyplinarne, wymagające ścisłej współpracy bio-technniczno-medycznej. Do realizacji zaangażowani zostaną eksperci z zakresu chirurgii oraz bioinżynierii, a także znaczące ośrodki naukowe z kraju i zagranicy. Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie w praktyce produkcyjnej oraz medycznej innowacyjnych, małoinwazyjnych systemów i metod operacyjnego leczenia dysfunkcji układu kostno-mięśniowo-nerwowego, a szczególnie kręgosłupa. Metody te obejmują nowe, nie leczone dotąd jednostki chorobowe, poprawiają skuteczność już istniejących oraz dają szansę na wypełnienie istniejącej w tym zakresie luki.