NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
29 listopada 2016

POIR: Projekt LfC „mHohs” z wysoką oceną na czele listy NCBiR „wybranych do dofinansowania”

LfC ze swoim innowacyjno – pionierskim projektem została „wybrana do dofinansowania” plasując się pod względem ilości uzyskanych z oceny punktów na 2 miejscu (czwarta pozycja na liście).

2016_poir

Firma LfC zgłosiła do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „szybka ścieżka” – etap lipcowy, projekt o akronimie „mHohs” – multiHybrydahybryd (multi-Hybrid of hybrids)

Oś priorytetowa I – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

W lipcu br. LfC złożyła wniosek o dofinansowanie:

pt.: „Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa;
nowy trend w spondyloimplantologii”

do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które jest Instytucją Pośredniczącą (IP). Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) → NCBiR (IP) → projekt mHohs (POIR działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw).

Oficjalne podpisywanie i złożenie w NCBiR wniosku o dofinansowanie – 29 lipca 2016 r.
Oficjalne podpisywanie i złożenie w NCBiR wniosku o dofinansowanie – 29 lipca 2016 r.

Ocena projektu trwała do 10 listopada 2016 r. Ogółem wpłynęło 369 projektów z całej Polski. Zgodnie z wymaganiami regulaminu wniosek przeszedł przez dwa etapy oceny:

  • formalną – przeprowadzoną przez pracowników NCBiR,
  • merytoryczną – przeprowadzoną przez niezależnych ekspertów zewnętrznych w ramach posiedzenia pre-panelu oraz w ramach posiedzenia panelu i obejmuje ocenę:
    • w zakresie naukowo – technologicznym oraz
    • w zakresie gospodarczo – biznesowym.

Po zakończeniu obu etapów oceny, decyzją Panelu ekspertów projekt LfC został wybrany do omówienia na spotkaniu  z członkami Panelu NCBiR w Warszawie, celem przybliżenia „poufnych” aspektów projektu, wyjaśnienia niedomówień i powstałych wątpliwości, jakie zaistniały podczas oceny merytorycznej.

Spośród 369 wniosków, które wpłynęły w ramach czwartego – lipcowego etapu do dofinansowania został rekomendowano co szósty/siódmy wniosek, stanowi ok. 35% złożonych wniosków. Łączna kwota dofinansowania dla powyższych projektów wynosi 253 162 028,38 zł.

Projekty wybrane do dofinansowania zostały zlokalizowane:

  • 8 w województwie mazowieckim,
  • 44 w województwach innych niż mazowieckie: najwięcej z województwa śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego (2 projekty), warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, pomorskiego, podlaskiego i opolskiego.

Rekomendację do dofinansowania również otrzymała bliska Nam z zakresu działania firma Holo Surgical z Warszawy.

LfC ze swoim innowacyjno – pionierskim projektem została „wybrana do dofinansowania” plasując się pod względem ilości uzyskanych z oceny punktów na 2 miejscu (czwarta pozycja na liście).

Ten innowacyjny projekt będzie realizowany multiośrodkowo z włączeniem krajowych i zagranicznych ośrodków i ekspertów.

mHohs” – jest ważnym, wspieranym finansowo z funduszy europejskich projektem, który stanowi jeden z wpływowych elementów dużego przedsięwzięcia rozwojowego firmy LfC z poważnym udziałem prac badawczo-rozwojowych (badań przemysłowych) celem tworzenia wysoko zaawansowanych technologii medycznych – chirurgicznych w obszarze leczenia kręgosłupa.