NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
30 sierpnia 2007

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Firma LfC zgłosiła do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt, pt.:
„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego”.

oś priorytetowa 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, oraz
działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac b+r.

Propozycja LfC została umieszczona na indykatywnej liście projektów kluczowych, w tym dużych. Lista została opracowana w oparciu o opinie ekspertów z Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw przygotowania listy projektów kluczowych dotyczących badań i rozwoju oraz Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Infrastruktury Badawczej. Lista została zaakceptowana przez Radę Ministrów dnia 27.02.2007r.
Po zakończeniu konsultacji społecznych i przeprowadzeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego szczegółowych weryfikacji projektów z listy, dnia 27.08.2007r. ogłoszono Indykatywne wykazy indywidualnych projektów kluczowych dla PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka. Otwiera to możliwość rozpoczęcia procedury związanej z ich realizacją. Łącznie wykaz projektów kluczowych PO IG obejmuje 145 przedsięwzięć o łącznej wartości 3 430,85 mln euro.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia firmy LfC wynosi 12,6 mln euro, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej – 6,3 mln euro.

Cel Projektu:

Celem ogólnym projektu firmy LfC jest opracowanie oraz wdrożenie w praktyce produkcyjnej i medycznej innowacyjnych, małoinwazyjnych systemów/metod operacyjnego leczenia dysfunkcji układu kostno-mięśniowo-nerwowego (k-m-n). Metody te obejmują nowe, nie leczone dotąd jednostki chorobowe, i/lub poprawiają skuteczność już istniejących, wypełnić istniejącą w świecie lukę.
W zakresie bioinżynierskim projekt obejmie wytworzenie typoszeregu implantów i zestawu narzędzi chirurgicznych do implantacji, bazowych procedur operacyjnych oraz programu szkoleniowo-treningowego dla chirurgów oraz personelu pomocniczego.
W zakresie medycznym obejmie obszar od identyfikacji schorzenia, poprzez skojarzenie z metodą leczenia (próba standaryzacji), przedoperacyjne medyczno-psychologiczne przygotowanie pacjenta, operację oraz prowadzenie pacjenta po operacji (także w aspekcie psychospołecznym warunkującym efektywność procesu leczenia).

Firma LfC posiada ponad 18-letnie doświadczenie koncepcyjno-projektowe, badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowo-produkcyjne w zakresie produkcji sprzętu medycznego stosowanego głównie w chirurgii ortopedycznej i neurochirurgii (EKD 3310A). W dorobku innym ma około 500 wyrobów medycznych (implantów) i ponad 200 rodzajów specjalistycznych narzędzi chirurgicznych.

Głównym zadaniem jednostki jest wdrażanie własnych koncepcji/metod i wyrobów o charakterze innowacyjnym dla spondylochirurgii. LfC posiada liczne patenty krajowe i zagraniczne. Produkty firmy dotyczące kręgosłupa pod względem asortymentu (ilości obsługiwanych schorzeń), nowoczesności, uniwersalności oraz jakości plasowane są na 3÷6 miejscu w świecie i są jedynymi tego typu produktami w tej części Europy.

W zakresie produkcyjnym firma wykorzystuje nowoczesne biomateriały, rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie. Pod względem innowacyjności wdrażanych rozwiązań oraz wyników badań klinicznych i efektywności leczenia, skutecznie konkuruje na rynku z firmami przodującymi w świecie. Wiele metod, rozwiązań konstrukcyjnych i co za tym idzie procedur operacyjnych uznanych zostało jako jedyne w świecie („są hitami światowymi”), inne znajdują naśladowców wśród producentów zagranicznych lub wzbudziły i nadal wzbudzają zainteresowanie potentatów rynku światowego, w tym amerykańskich, dopełniając ich „portfolio”.

Firma LfC zgłosiła do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt, pt.: „Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego”.