NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
14 czerwca 2013

Wkład LfC w rozwój polskiej chirurgii kręgosłupa doceniony podczas 41 Zjazdu PTNCh

Dynamiczny rozwój naukowy oraz zaawansowane technologie LfC leczenia schorzeń kręgosłupa zyskały uznanie środowiska neurochirurgicznego podczas 41 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Rezultaty prac b+r oraz doświadczeń międzynarodowych firma LfC wspólnie z partnerami zaprezentowała podczas sesji naukowych. Spotkanie eksperckie (POIG) zakończone specjalistycznymi warsztatami firmy poświęcono najnowszym innowacyjnym technologiom spondylochirurgicznym. Przyjęto także inicjatywę ogłoszenia roku 2014 „Rokiem polskich technologii dla rozwoju chirurgii kręgosłupa”.

W dniach 6-9.06.2013 w Bydgoszczy odbył się 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.Zjazd zorganizowano pod przewodnictwem prof. Marka Harata i zespołu z Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Pracom Komitetu Naukowego przewodniczył prof. Andrzej Marchel.

Podczas ceremonii otwarcia prof. M. Harat w wystąpieniu także w szczególny sposób podkreślił znaczący udział firmy LfC w rozwoju polskiej spondylochirurgii: „Bardzo gorąco witam (…) przedstawicieli firm, które wprowadzają nowoczesną technologię do medycyny, współpracują blisko z neurochirurgami, wspierając ich zarówno w codziennym wysiłku, jak i w organizacji przedsięwzięć naukowych, jakim jest ten Zjazd. Szczególnie gorąco witam prezesów polskich firm, które liczą się na tym, wymagającym rynku, zarówno w Polsce jak i na świecie. Witam prezesa firmy LfC produkującej najwyższej klasy implanty kręgosłupowe inż. Lechosława Ciupika.”

Celem udziału LfC w Zjeździe była: 1) prezentacja innowacyjnych dokonańspondylochirurgicznych firmy na tle aktualnych rozwiązań krajowych i światowych, 2) aktualizacjanajnowszej wiedzy w zakresie leczenia schorzeń kręgosłupa, 3) poszerzenie współpracy naukowej z wiodącymi jednostkami badawczo-naukowymi.

Część naukowa Zjazdu dotyczyła m.in.: leczenia operacyjnego chorób zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, neurochirurgii naczyniowej, tętniaków, guzów mózgu, leczenia radiologicznego oraz neurochirurgii dziecięcej. Równolegle odbyła się sesja pielęgniarska obejmująca zagadnienia związane z opieką okołooperacyjną i jakością życia pacjentów.

W sesji naukowej firma LfC zaprezentowała prace dotyczące wyników realizowanych działań m.in. odnośnie biomechanicznej hipotezy powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego, stanowiącej nową wiedzę w zakresie medycyny. W trakcie wystąpienia poświęconego badaniom bioinżynierskim stabilizatora do repozycji ześlizgu SLIDER firma przedstawiła uzyskane wcześniej wyniki (około 4 lata temu), ponieważ ich publiczna prezentacja mogła mieć miejsce dopiero po pełnym zabezpieczeniu wartości intelektualnych (w tym patentu), co jednocześnie stanowiło odpowiedź na pytanie prof. W. Jarmundowicza. Firma zaprezentowała także swoje poglądy na temat inwazyjności spondylochirurgicznej w powiązaniu z oceną technologii medycznych, co znacznie rozszerza dotychczasowe pojmowanie inwazyjności.

Specjalnym punktem programu Zjazdu było spotkanie eksperckie firmy LfC zorganizowane przy współudziale Stowarzyszenia Studiów i Leczenia Kręgosłupa (SSiLK), które od lat aktywnie wspiera rozwój polskiej chirurgii kręgosłupa. Dyskutowano na temat najnowszych trendów w chirurgii kręgosłupa, wymieniano doświadczenia w zakresie rozwoju technologii spondylochirurgicznych oraz omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia. Przedstawiono propozycję szerokiej współpracy rozwojowo-badawczej w zakresie najnowszych technologii chirurgicznego leczenia kręgosłupa oraz innych obszarów rozwojowych. W rozmowach uczestniczyli eksperci z niemal wszystkich ośrodków w kraju m.in.: prof. M. Harat, prof. W. Maksymowicz, prof. A. Radek, prof. A. Maciejczak, prof. W. Kloc, prof. M. Tęsiorowski, dr J. Pieniążek, dr A. Dobkiewicz,dr T. Papierz, dr B. Maj, dr Z. Florczak i wielu innych.

W części teoretycznej spotkania omówiono technologię EBT (Electron Beam Technology), badania biomechaniczne i na zwierzętach oraz procedury operacyjne najnowszych rozwiązań spondylochirurgicznych. Część praktyczną zorganizowano w formie warsztatów poświęconych„Najnowszym polskim technologiom spondylochirurgicznym”. Szczegółowo zaprezentowano: 1)implant do leczenia schorzeń zlokalizowanych w przestrzeni międzykręgowej CarRLIF, 2)stabilizator SLIDER do repozycji ześlizgu oraz 3) system do stabilizacji transpedikularnej SGL oparty na prętach PEEK. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się implant CarRLIF ze względu na możliwość szybkiego przerostu kostnego oraz prostą procedurę implantacji. Duże uznanie wzbudziła także polska metoda chirurgiczna DrRB oraz dedykowany jej stabilizator SLIDER o unikalnej konstrukcji umożliwiającej przenoszenie znacznych obciążeń występujących w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

W trakcie 41 Zjazdu stoisko firmy odwiedziło wielu wybitnych ekspertów w zakresie implantologii kręgosłupa z niemal wszystkich ośrodków neurochirurgicznych z kraju. Wielu z nich zadeklarowało chęć współpracy we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań firmy LfC w praktyce klinicznej. Prowadzono rozmowy w zakresie pogłębienia współpracy oraz nawiązano kontakty z nowymi jednostkami naukowo-badawczymi z całego kraju. Wstępne rozmowy z ekspertami dotyczyły nowych problemów badawczych i obszarów współpracy badawczo-rozwojowej.

W trakcie Zjazdu została wysunięta przez L. C. inicjatywa ogłoszenia roku 2014 „Rokiem polskich technologii dla rozwoju chirurgii kręgosłupa”. Powołano Grupę Inicjatywną, skupiającą wybitne osobowości środowiska spondylochirurgicznego, zainteresowaną wzmocnieniem pozycji Polski w europejskiej i światowej chirurgii kręgosłupa. W jej skład obok prezesa L.C. weszli m. in.: prof. M. Harat, prof. A. Marchel, prof. M. Tęsiorowski, prof. A. Radek, prof. A. Maciejczak, prof. W. Jarmundowicz, prof. W. Koszewski, prof. H. Kasprzak, prof. W. Maksymowicz, dr J. Pieniążek i inni. Inicjatywa ma na celu prezentację osiągnięć polskiej chirurgii kręgosłupa, promocję uzyskiwanych w tej dziedzinie wyników oraz wspieranie jej dalszego rozwoju.

Równolegle odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Dotychczasowy Przewodniczący prof. H. Majchrzak, który sprzyjał dokonaniom firmy LfC oraz „Idei Roku 2014”, został szczególnie uhonorowany. Nowym Przewodniczącym został prof. M. Roszkowski z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Firma LfC wyraźnie zaznaczyła swoją obecność podczas 41 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Osiągnięto cele związane z promocją projektu POIG, zaprezentowano wyniki realizowanych działań i nawiązano nowe kontakty w zakresie współpracy badawczo-rozwojowej.

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów spełnił oczekiwania zarówno gości jak i uczestników. Wysoki poziom merytoryczny i szeroki zakres tematyczny pozwolił na wymianę doświadczeń i wiedzy w gronie najwybitniejszych osobistości polskiej neurochirurgii. Uznanie i podziw uczestników Zjazdu wzbudziła zarówno artystyczna oprawa konferencji jak i poziom organizacji tego wydarzenia.

Podziękowanie:
Niniejszym, w imieniu Prezesa firmy LfC, pana Lechosława F. Ciupika oraz zespołu LfC, mamy zaszczyt wyrazić ogromne uznanie dla uczestników 41 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Ich obecność na naszym stoisku i uczestnictwo w spotkaniach eksperckich stworzyła okazję do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w zakresie oceny innowacyjnych rozwiązań spondylochirurgicznych.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego pod kierunkiem prof. M. Harata. Wysiłek i zaangażowanie włożone w organizację 41 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów sprawiło, że udział w nim był dla nas zaszczytem i prawdziwą przyjemnością. Z podziwem doceniamy najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny tego prestiżowego wydarzenia.

ciagznakow